นายกเล็กหนีอภิปราย หลังไม่พอใจทัดท้านไม่ให้อภิปรายทั่วไปไม่สำเร็จ สท.เดินหน้าอภิปรายโครงการ ถามบริหารงาน8ปี งบประมาณกว่า5พันล้านบาท ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง

Last updated: 28 ก.พ. 2563  |  1016 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายกเล็กหนีอภิปราย หลังไม่พอใจทัดท้านไม่ให้อภิปรายทั่วไปไม่สำเร็จ สท.เดินหน้าอภิปรายโครงการ ถามบริหารงาน8ปี งบประมาณกว่า5พันล้านบาท ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง

วันนี้ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง  ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสภามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลำปาง โดยมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง นั่งเป็นเลขานุการสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 13 คน

สำหรับประเด็นในการประชุมวันนี้ ประกอบด้วย  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 กำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคน 2563 สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2563 และสมัยที่ 4 กำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 กำหนด 28 วัน ในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 และ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลำปาง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ และ ถนนพหลโยธิน

ประเด็นที่น่าสนใจคือ  สท.เข้าชื่อกันเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล เพี่อในนายกเทศมนตรี แถลงข้อเท็จจริง หรือ แสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ รวม7 คน แต่ปรากฎว่ามี สท.1 คนในกลุ่ม 7 คนที่ยื่นญัตติไม่มาประชุมเนื่องจากติดภาระกิจที่ต่างจังหวัด ทำให้เหลือผู้อภิปราย 6 คน และกลายเป็นประเด็นขึ้น เนื่องจาก นายกเทศมนตรี ได้ลุกขึ้นไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการอภิปรายโดยอ้างว่าต้องให้ผู้ที่ยื่นญัตติอยู่ครบทั้ง 7 คน มิฉะนั้นก็อภิปรายไม่ได้อ้างว่าไม่ถูกระเบียบ จากนั้นมี สทณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์. ลุกขึ้นเพื่อสนับสนุนนายกเทศมนตรีไม่ให้มีการอภิปรายและให้ญัตติดังกล่าวตกไป และบรรยากาศเริ่มจะวุ่นวาย จนกระทั่งประธานสภาฯต้องมีคำสั่งเด็ดขาด สั่งให้ สท.ณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ หยุด หากยังไม่หยุดจะให้เชิญออกจากห้องประชุม สท.ณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ จึงหยุด และ ประธานฯ ได้วินิจฉัยกรณีผู้ยื่นญัตติอภิปรายมาไม่ครบ สามารถอภิปรายต่อได้เพราะได้หารือข้อกฎหมายไปแล้ว ทำให้นายกเทศมนตรีไม่พอใจและพูดว่างั้นก็จะไม่ร่วมประชุม และเดินออกจากห้องประชุมไป ซึ่งจากนั้นประธานให้ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

ทั้งนี้ญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ พอสรุปได้ดังนี้

เริ่มจาก สท. สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ พูดถึงโครงการก่อสร้างต่างๆที่ล้มเหลวผิดพลาดมีปัญหาเช่นอาคารอเนกประสงค์หน้าบิ๊กซี อาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ที่ได้รับเงินอุดหนุนซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้วและงบประมาณดังกล่าวก็ตกไปแล้วไม่สามารถทำต่อได้  โครงการถนนบุญวาทย์ที่มีคนตายการก่อสร้างมีปัญหาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการและนายกไม่เคยออกมารับผิดชอบใดๆ และโครงการสายไฟลงดินถนนพหลโยธินที่กำลังเร่งรัดเพื่อจะดำเนินการก่อสร้างให้ได้ แต่ก่อนหน้านี้กลับไปทำถนนลาดยางใหม่ช่วงแยกจนถึงแยกสถานีขนส่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณทำโครงการโดยไม่วางแผนใช้เงินฟุ่มเฟือย หลายๆโครงการส่อไปในทางทุจริต

สท.สมหมาย พงษ์ไพบูรณ์ อ่านนโยบายที่นายกเทศมนตรีเคยแถลงไว้ทั้งหมดแทบจะไม่ได้ทำ และ บางเรื่องก็ไม่สามารถทำได้ รวมถึง การก่อสร้างอาคารเรียนเทศบาล1 ไม่สามารถบริหารจัดการได้ ปล่อยงบตกไปอย่างน่าเสียดาย และโครงการที่เริ่มต้นไว้ก็กลายเป็นอนุสรณ์อยู่ในขณะนี้ ผู้รับเหมาทิ้งงานไม่สามารถดำเนินการต่อได้

สท.อมลยา เจนตวนิชย์ อภิปรายเรื่องการบริหารงบประมาณตั้งแต่ปี 2556-2563 เป็นเวลา 8 ปี ด้วยงบประมาณ ทั้งสิ้น 5,180 กว่าล้านบาท แต่บ้านเมืองไม่พัฒนาตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น ทรุดโทรม แม่น้ำวังเน่าเสีย สวนสาธารณะผุพังไม่ได้รับการดูแล ถนนชำรุด เมื่อเทียบกับสมัยอดีตนายกฯ งบประมาณน้อยกว่านี้มากแต่กลับพัฒนาลำปางให้เห็นเป็นรูปธรรมพลิกโฉมได้ภายใน 8 ปี แม่น้ำวังมีวัชพืชลอยเต็มผิวน้ำยาวหลายกิโลเมตรกองขยะกล่องใหญ่ริมแม่น้ำวังข้างสวนสาธารณะบริเวณบ้านดงไชย สวนสาธารณะ 5 แยกหนูวิ่งเป็นฝูง สนามเด็กเล่นพัง ชิงช้ามีแต่เสา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแต่ก็ไม่แก้ไข สวนบริเวณข่วงนครอยู่แค่หน้าสำนักงานไม่ถึง 50 เมตร แต่สภาพสกปรกไม่ได้รับการดูแล เศษขยะใบไม้แห้งโดนกวาดยัดเข้าไปในพุ่มไม้ไม่มีระบบการตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง ทำงานไม่มีวิสัยทัศน์ จนบ้านเมืองชำรุดทรุดโทรมประชากรลดลงทุกปี ประชากรย้ายออกสะสมถึง 40,118 คน หากบริหารบ้านเมืองน่าอยู่ผู้คนเป็นสุขคนคงไม่ย้ายหนีออกจากเขตเทศบาลนครลำปางมากขนาดนี้ตัวเลขเป็นตัวชี้วัดว่าบ้านเมืองไม่ได้น่าอยู่ จัดงานเทศกาลประเพณีที่บอกว่าจะยกระดับให้เป็นงานนานาชาติแต่ละงานเทศกาลกลายเป็นตลาดนัดขายของ OTOP การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็มีน้อยมาก จากรายงานของฝ่ายบริหารว่าติดกล้องวงจรปิดไปกว่า 90จุด เปรียบเทียบกับกิจการส่วนตัวพื้นที่ 4 ไร่ติดกล้องไป 16 ตัวเทศบาลมีพื้นที่ 22.107 ตารางกิโลเมตรควรจะมีกล้องหลายร้อยตัวเพื่อดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชน แต่กลับนำงบประมาณไปจัดซื้อจอ LED ซึ่งไร้ประโยชน์

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีไม่ยอมกลับเข้ามาฟังการอภิปรายตัวเองและไม่เข้ามาตอบคำถามอีกเลยจนกระท่ังปิดการประชุมสภาฯ ซึ่งทำให้ สท.หลายคนบ่นว่านายกเทศมนตรี ทำตัวเหมือนเด็ก เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็ไม่ยอมทำหน้าที่ของตนเอง ไร้ความรับผิดชอบในฐานะนายกเทศมนตรี ขณะที่ สท.ทำหน้าที่แทนประชาชนในการซักถามการทำงานและการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็คือเงินภาษีของประชาชน แต่กลับถูกเพิกเฉยและไม่เห็นความสำคัญจากผู้บริหาร 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้