ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคุมราคาหน้ากากอนามัย จำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

Last updated: 3 มี.ค. 2563  |  1062 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคุมราคาหน้ากากอนามัย จำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธิีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัย

ตามท่ีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และ การปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กาหนดให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ตัวแทนจาหน่าย ปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัยแก่ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี ตามปริมาณ ราคา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัยที่เลขาธิการกาหนด ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรร หน้ากากอนามัยให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสม เป็นธรรม อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือ จาหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศน้ี
“หน้ากากอนามัย” หมายความว่า
(1) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคารบ์ อน

(Carbon) และหรือท่ีมีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95
(2) หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for Industry)
(3) หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Disposable dust mask) และหรือที่มีส่วนประกอบ
ของคาร์บอน (Carbon) และหรือท่ีมีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควัน

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัยท่ีผลิตจากผ้าและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ข้อ 3 ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจาหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของปริมาณการผลิต หรือปริมาณท่ีครอบครอง แล้วแต่กรณี และจาหน่าย หน้ากากอนามัยจานวนดังกล่าวให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน

หน้า๑๒ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กระทรวงพาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละสองบาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในประเทศ

ข้อ 4 การปันส่วนและการจาหน่ายหน้ากากอนามัยตามข้อ 3 ให้แก่ศูนย์บริหารจัดการ หน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ดาเนินการภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาหรับการปันส่วนและการจาหน่ายหน้ากากอนามัยคราวต่อไป ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนด

ข้อ 5 ให้ผู้ผลิต และตัวแทนจาหน่ายตามข้อ 3 จัดทาบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน แสดง ชื่อสินค้า ชนิดหรือเกรด ราคาจาหน่าย และปริมาณการจาหน่ายที่จาหน่ายให้แก่ศูนย์บริหารจัดการ หน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการจาหน่าย และจัดส่งให้ เลขาธิการ ณ สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประจาทุกสัปดาห์ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป หากวันจันทร์ เป็นวันหยุดราชการ ให้แจ้งในวันแรกที่สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เปิด ท าการ ต ามป กต ิ

การจัดส่งบัญชีคุมสินค้าตามวรรคหนึ่ง จะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือวันท่ีได้ประทับตราประจาวัน ณ ที่ทาการไปรษณีย์ ต้นทางเป็นวันส่ง ในกรณีที่ส่งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการส่ง ในกรณีที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันแสดงเจตนาในการส่ง

การจัดส่งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้ผลิต ตัวแทนจาหน่าย ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว

ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้