ผู้ตรวจราชการตามจี้การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง และ สนามกีฬา อำเภอแม่ทะ ให้เปิดใช้งานได้ปลายปี 63

Last updated: 5 มี.ค. 2563  |  2455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ตรวจราชการตามจี้การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง และ สนามกีฬา อำเภอแม่ทะ ให้เปิดใช้งานได้ปลายปี 63

วันนี้ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต15 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ส่วน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สร้างเสร็จแล้วแต่ อปท.ไม่รับมอบเนื่องจากโครงการชำรุด โดยมีนายสิริชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนที่เีกี่ยวข้องให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม และนำลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีการอนุมัติจากการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอรวม9จังหวัด งบประมาณทั้งสิ้น 4,300 ล้านบาท ดำเนินการในระยะเวลาสองปี คือปีงบประมาณพ.ศ. 2555 จำนวน 2,150,000,000 บาท และ ปีงบประมาณ 2556 จำนวนเงิน 2,150,000,000 บาท โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 แห่ง ยกเว้น โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับกรมทางหลวง ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ให้กรมทางหลวงดำเนินการ วงเงินค่าจ้างก่อสร้างจำนวน 115,000,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2556 แล ะผูกพันถึงปีงบประมาณ 2558 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ต่อมาได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมครั้งที่1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 เนื่องจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณในวงเงินใหม่จำนวน 107,944,000 ล้านบาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 กันยายน 2559

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกรมทางหลวงได้มอบหมายให้ศูนย์สร้างทางลำปาง เป็นหน่วยงานดำเนินงานรับผิดชอบงานก่อสร้าง วงเงิน 70,450,000 บาท ได้แก่ งานสร้างอัฒจันทร์ ระบบสาธารณูปโภคและงานครุภัณฑ์บางส่วน คงเหลือผูกพันงบประมาณประจำปี 2559 วงเงิน 37,494,000 บาท เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการต่อในงานสร้างอัฒจรรย์ง านครุภัณฑ์บางส่วน งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา และงานปรับระดับดินถมดิน

ในส่วนที่เหลือ ศูนย์สร้างทางลำปาง เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2559 แต่หยุดการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 และ ต่อมาวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ศูนย์สร้างทางลำปาง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างและค่างานลด-เพิ่มงานก่อสร้าง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่เพียงพอ และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างตามที่ศูนย์สร้างทางลำปางเสนอ ซึ่งงานก่อสร้างยังคงล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือวันที่ 24 มกราคม 2562 ทำให้สนามกีฬาไม่สามารถเปิดใช้งานได้

ต่อมาได้มีการการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับที่2  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กรมทางหลวง(ศูนย์สร้งทางลำปาง) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย  กำหนดเวลาแล้วเสร็จการก่อสร้างของกรมทางหลวง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องจัดสรรงบประมาณ 3,715,354.82 บาท ให้กับกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการอาคารอัฒจันทร์ และ ครุภัณฑ์ประธานทิศตะวันตกให้แล้วเสร็จ ส่วนงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ งานปรับระดับดินตัดดินถม และงานระบบสาธารณูปโภค(ส่วนที่เหลือ) จำนวน 33,778,645.18 บาท การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบ และให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

พร้อมกันนี้ได้มีการย้ำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เเตรียมความพร้อมในการรับและถ่ายโอนภารกิจสนามกีฬาเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ภายในเดือนกันยายน 2563 ไปพร้อมพร้อมกันด้วย

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนบริหารจัดการสนาม และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการออกระเบียบการใช้และการดูแลรักษาสนามกีฬาให้แล้วเสร็จในเวลาเดียวกัน

ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมในการจัดหาการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น กีฬาชนเผ่า กีฬาผู้สูงอายุ กีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับภาค/ชาติ เป็นต้น เพื่อรองรับการใช้สนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สนามกีฬาเปิดใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือทาง กรมทางหลวง(ศูนย์สร้างทางลำปาง) ได้มีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วถึง 2 ครั้งแต่ยังไม่มีผู้สนใจแต่อย่างได เนื่องจากเนื้องานกับวงเงินที่เหลืออยู่น้อยจึงไม่มีผู้สนใจ ดังนั้นอาจจะต้องมีการปพิจารณาใหม่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว

ขณะที่สนามกีฬาอำเภอแม่ทะ มีปัญหาการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลแม่ทะ)

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการอนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบล ระยะเวลาห้าปี คือตั้งแต่พ.ศ. 2555 - 2559 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอพื้นที่เป้าหมายกระจายทั่วประเทศ รวมวงเงิน 29,928,000,000 บาท ประกอบด้วยสนามกีฬาระดับอำเภอ จำนวน 690 แห่ง มูลค่าแห่งละ 24 ล้านบาท งบประมาณรวม 16,560,000,000 บาท และสนามกีฬาระดับตำบล จำนวน 1,114 แห่ง มูลค่าแห่งละ 12 ล้านบาท งบประมาณ 13,368,000,000 บาท ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ กรมพลศึกษาก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ก่อสร้างภายในพื้นที่ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา พื้นที่ 24 ไร่ 9.8 ตารางวา งบประมาณการก่อสร้าง 24 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2556 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 แต่เกิดปัญหาเมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จ กรมพลศึกษาไม่สามารถถ่ายโอนสนามกีฬาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลแม่ทะ) ในพื้นที่ได้ เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่ทะยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณและไม่มีแผนในการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับแผนการถ่ายโอนภารกิจของกรมพลศึกษา จึงทำให้เมื่อเวลาผ่านไปกว่า5 ปี ตั้งแต่สนามกีฬาสร้างเสร็จจนถึงปัจจุบัน สภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่มีหน่วยงานใดดูแล จึงเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลแม่ทะ ชะลอการรับโอนสนามกีฬาไปจนกว่าจะมีแนวทางและข้อสรุปในการถ่ายโอนต่อไป

ทั้งนี้จากการประชุมมีแนวทางร่วมกันว่าทางกรมพลศึกษาจะมีการสนับสนุนเงินในการปรุงปรุงในส่วนที่ชำรุดประมาณหนึ่งล้านบาท หรือตามที่เทศบาลตำบลแม่ทะเห็นว่าควรจะมีการซ่อมแซมส่วนไหนที่มีความจำเป็นก่อนเป็นอันดับแรก อาทิ สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง อัฒจรรย์ ห้องน้ำ โรงยิม ลานเอนกประสงค์ และอื่นๆซึ่งยังไม่มีความพร้อม  ดังนั้นหากมีการหาข้อยุติเรืองการซ่อมแซมได้แล้วก็จะได้มีการดำเนินการ ถ่ายโอน โดยให้โรงเรียนแม่ทะวิทยาที่ดิน ที่เป็นพื้นที่โครงการให้กับกรมธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และ กรมธนารักษ์จะได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลตำบลแม่ทะต่อไป  โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ เปิดใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้