ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ใช้อำนาจตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ สั่งปิด สถานบริการ สถานบันเทิง ฯ14 วัน

Last updated: 18 มี.ค. 2563  |  707 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ใช้อำนาจตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ สั่งปิด สถานบริการ สถานบันเทิง ฯ14 วัน

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง

 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลาปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดาเนินการตามนโยบาย และแนวทาง ปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกาหนด สนับสนุน ส่งเสริมประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดลาปาง ตามข้อเสนอของ คณะทางานศูนย์อานวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลาปาง และเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางใช้อานาจตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดมาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และตารวจ และผู้ได้รับ อนุญาตตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถือปฏิบัติ และเพื่อให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้