สท.นครลำปาง หอบหลักฐาน ยื่น ผู้ว่าฯ ป.ป.ช. สอบขบวนการลักไก่แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการสายไฟลงดินเฟส1ถนนพหลโยธิน มูลค่ากว่า53ล้านบาทพบ เอกสารส่งที่เดียวกัน วันเดียวกัน ลายมือเดียวกันอื้อ พร้อมยื่นนายกฯชะลอการจ่ายเงินให้ กฟภ.

Last updated: 20 เม.ย 2563  |  1938 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สท.นครลำปาง หอบหลักฐาน ยื่น ผู้ว่าฯ ป.ป.ช. สอบขบวนการลักไก่แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการสายไฟลงดินเฟส1ถนนพหลโยธิน มูลค่ากว่า53ล้านบาทพบ เอกสารส่งที่เดียวกัน วันเดียวกัน ลายมือเดียวกันอื้อ พร้อมยื่นนายกฯชะลอการจ่ายเงินให้ กฟภ.

เมื่อเร็วๆนี้ สท.เทศบาลนครลำปางจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 2 ผู้ร้อง พร้อมด้วย นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ เขต1 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 3 และ นายกิตติ จิวะสันติการ เขต2 และ ประธานเทศบาลนครลำปาง ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผ่านทาง นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กับพวก กรณีพบว่ามีการทำเอกสารส่อเป็นเท็จและนำไป (แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน) หรือประชาพิจารณ์ ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน เฟส 1 ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์ ของเทศบาลนครลำปาง พร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้น จำนวน 323 ชุด  และ หลังจากนั้นได้เข้ายื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.จังหวัดลำปางเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พร้อมยื่นหนังสือให้นายกเทศมนตรีนครลำปางชะลอการสั่งจ่ายเงินกว่า53ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการจนกว่าจะมีการตรวจสอบเสร็จทั้งนี้ทางผู้ร้องได้เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องขอเข้าร่วมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน โดยให้เหตุผลว่าเทศบาลนครลำปางพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเป็นโครงการที่จะสร้างทัศนียภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้จังหวัดลำปางดังนั้นเทศบาลนครลำปางจึงมีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการเคเบิลใต้ดินช่วงตั้งแต่บริเวณสามแยกหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีดีถึงบริเวณสี่แยกดอนปานระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรในปีงบประมาณ 2563 โดยยอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการดังนี้

1.เทศบาลนครลำปางเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณด้านโยธา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณด้านไฟฟ้า

2.เทศบาลนครลำปางเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานสื่อสารในการจัดเตรียมงบประมาณและแผนงานในการนำระบบสื่อสารลงดินให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.เทศบาลนครลำปางยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ออกแบบ ประมาณการและก่อสร้างงาน ทั้งด้านไฟฟ้าและด้านโยธา

4.เทศบาลนครลำปางเป็นผู้ดำเนินการทำประชาพิจารณ์

5.เทศบาลนครลำปางจะดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ(MOU)หรือสัญญาทางปกครอง(MOA)ร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต่อมาวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ(MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณช่วงตั้งแต่สามแยกค่ายสุรศักดิ์มนตรีดีถึงสี่แยกดอนปานอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ในหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ระบุว่าเทศบาลตกลงเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่และรับผิดชอบประสานงานในการย้ายและการหรือถอนระบบสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบบสื่อสารพาดอยู่บนระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมของPEA อีกทั้งเทศบาลต้องจัดทำประชาพิจารณ์และอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้

จากการตรวจสอบช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการคือ1.ทางไปรษณีย์ 2.เว็บไซต์ของทางเทศบาล 3.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 4.งานประชาสัมพันธ์และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

และจากการตรวจสอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการดังกล่าวพบว่าประมาณการที่ใช้สำหรับโครงการนี้มีมูลค่า 53,884,600 บาทถ้วน มีการดำเนินการส่งแบบสำรวจ ให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ส่ง แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นผ่านทางไปรษณีย์ส่งถึงกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครลำปางภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

และเมื่อตรวจสอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์กลับเข้ามายังเทศบาลนครลำปางพบว่ามีการจัดทำเอกสารขึ้นโดยบุคคล5-6 คน แต่ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนมีจำนวน4คน(ลายมือเดียวกันในการเขียนความคิดเห้นประกอบ)

บุคคลที่1 ทำแบบสำรวจความคิดเห็นระบุว่าพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง และประทับตราส่งไปรษณีย์แม่วัง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 89 ฉบับ และ ทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยระบุที่พักอยู่นอกเขตเทศบาลนครลำปาง และประทับตราไปรษณีย์แม่วัง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 101 ฉบับรวมทั้งสิ้น 190 ฉบับ โดยการเขียนเป็นลายมือของบุคคลเดียวกันทั้งหมดบุคคลที่2  ทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยระบุว่าพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง และมีการประทับตราไปรษณีย์แม่วัง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 48 ฉบับ และ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นโดยระบุพักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลนครลำปาง และประทับตราไปรษณีย์แม่วัง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 31 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 79 ฉบับบุคคลที่ 3 ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยระบุพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง และ ประทับตราไปรษณีย์เมืองปาน อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 13 ฉบับ ทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยระบุที่พักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลนครลำปางและประทับตราโดยส่งไปรษณีย์เมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 18 ฉบับ

บุคคลที่4  ทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยระบุอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางและประทับตราไปรษณีเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 20 ฉบับ และ ทำแบบตรวจความคิดเห็นโดยระบุว่าพักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลนครลำปาง และประทับตราไปรษณีเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16 ฉบับ รวมทั้งสิ้นสาม 16 ฉบับ ทั้งนี้แบบสำรวจความคิดเห็นซึ่งส่งโดยไปรษณีย์เมืองปาน อำเภอเมืองปาน รวม 54 ฉบับ ไม่ได้มีการปิดแสตมป์อากร ตามระเบียบ และ เทศบาลนครลำปางไม่ได้ขออนุญาตชำระค่าฝากเป็นรายเดือนไว้กับที่ทำการไปรษณีย์เมืองปานทั้งนี้นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มีการนำข้อมูลการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จซึ่งได้จากการร่วมกันกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2543 ข้อ 12 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากการตรวจสอบไทม์ไลน์ของโครงการจะเห็นว่าโครงการดังกล่าวให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (เดือน ก.พ.) อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 53,884,600 บาท(เดือน มี.ค.-พ.ค.) และ ก่อสร้าง (เดือน มิ.ย.-ธ.ค.)

นอกจากนนี้ผู้ร้องยังได้ยื่นหนังสือถึง กฟภ. ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งยื่นหนังสือถึง นายกเทศมนตรีฯเพื่อให้ชะลอการจ่ายเงินฝห้กับ กฟภ.ตามโครงการดังกล่าวจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้