ได้ไปต่อ หรือ หยุดแค่นี้ สท.ร้องให้นายกเล็กหยุดปฎิบัติหน้าที่ สอบขบวนการทำประชาพิจารณ์โครงการสายไฟลงดินเฟส1 พหลโยธิน มูลค่ากว่า 53 ล้านบาท ปลัดค้านโอนเงินอุดหนุนส่อผิดระเบียบ ขอให้ จว. ปปช. สตง.ตีความ

Last updated: 3 มิ.ย. 2563  |  4031 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ได้ไปต่อ หรือ หยุดแค่นี้ สท.ร้องให้นายกเล็กหยุดปฎิบัติหน้าที่ สอบขบวนการทำประชาพิจารณ์โครงการสายไฟลงดินเฟส1 พหลโยธิน มูลค่ากว่า 53 ล้านบาท ปลัดค้านโอนเงินอุดหนุนส่อผิดระเบียบ ขอให้ จว. ปปช. สตง.ตีความ

หลังจาก เมื่อปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมา นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ส.ท.นครลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์, นายแพทย์ วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ส.ท.นครลำปาง เขต 1, นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ส.ท.นครลำปาง เขต 3 และนายกิตติ จิวะสันติการ ส.ท.เขต 2 ซึ่งเป็นประธานเทศบาลนครลำปาง ได้เข้ายื่นหนังสือพร้อมหลั กฐานถึงผู้ว่าราชการจังหวั ดลำปาง ผ่านนางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กับพวก กรณีพบข้อพิรุ ธในการทำเอกสารแบบสอบถามการทำปร ะชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างปรั บปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็ นแบบเคเบิลใต้ดิน เฟส 1 ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์ ของเทศบาลนครลำปาง โดยโครงการมีมูลค่า 53,884,600 บาทถ้วน นั้น

ล่าสุดตัวแทน สท.เทศบาลนครลำปาง ได้หอบหลักฐานที่พบใหม่ คือการแก้เอกสาร (แบบสอบถาม) ที่ส่งทางไปรณีย์ มีการลบ แก้ไขข้อมูลในการแสดงความคิดเห็ นของประชาชนที่ส่งมายังเทศบาล และนำไปถ่ายเอกสารใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการส่งผิ ดปกติโดยการยืนยันจากหัวหน้ าไปรณีย์แม่วัง ว่าได้รับแจ้งจากแผนกขาออก ของ ปจ.ลำปาง ว่าได้มีเอกสารสอดใส่ในตู้ ไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงเทศบาลนครลำปาง และประทับมุมซองว่า ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ปณฝ.แม่วัง เป็นจำนวนมาก และได้นำส่งให้ ปณ.แม่วังรับไปดำเนินการ ปณ.แม่วังได้ประสานงานไปยั งเทศบาลนครลำปางแล้ว ทางเทศบาลยอมรับว่าได้ปฎิบัติ ไม่ถูกต้อง เข้าใจว่าชำระรายเดือนแล้ว ซึ่ง ปณ.แม่วังได้ทำความเข้าใจว่ าหากจะทำการฝากส่งในครั้งต่อไป ต้องใช้บริการธุรกิจตอบรับเท่ านั้น  พร้อมขอให้นายกเทศมนตรีหยุดปฎิ บัติหน้าที่ระหว่างมี การสอบสวนในเรืองดังกล่าวก่ อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังเกิ ดความเกรงกลัวและไม่สามารถให้ข้ อมูลที่แท้จริงได้

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารต้นฉบับพบว่า เอกสารที่เป็นแบบสอบถามความคิ ดเห้นของประชาชนตัวจริงจะมี การไฮไลท์สีไว้ด้วย แต่เอกสารเกือบทั้งหมดได้มี การแก้ไขตรงช่องขีดแสดงความคิ ดเห็นในช่อง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย ซึ่งช่องไม่เห็นด้วยที่ ประชาชนแสดงความคิดเห้นมาในต้ นฉบับจะถูกลบจนเห็นลอบแหว่ งของช่องสี่เหลี่ยมและมีการขี ดแสดงความคิดเห้นในช่อง เห็นด้วย ก่อนจะนำไปถ่ายเอกสารทำให้ไม่มี สีไฮไลท์ ซึ่งเอกสารในลักษณะนี้จะมี จำนวนมากและเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้ งหมด และแบบสอบถามมีการประทั บหมายเลขเรียงลำดับกันทั้งหมด ซึ่งผิดไปจากข้อเท็จจริ งหากประชานที่ได้รั บแบบสอบถามแล้วน่าจะส่งกลับคื นมาไม่ครบและไม่น่าจะเรียงลำดับจนครบถ้วนและหลังจากที่เทศบาลนครลำปาง โดยนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มีการนำข้อมูลการทำประชาพิ จารณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ าประชาชนเห็นด้วยมากกว่าไม่เห็ นด้วย ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้วตามระเบียบสำนั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 12 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 

แหล่งข่ าวในเทศบาลนครลำปางรายงานความคื บหน้าว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ ผ่านมา นายกเทศมนตรีนครลำปางได้มีคำสั่ งเร่งให้ปลัดเซ็นต์อนุมัติเบิ กจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค แต่ปลัดเทศบาลนครลำปางไม่อนุมั ติเนื่องจากเห็นว่าการที่ เทศบาลจะอุดหนุนเงินงบประมาณให้ กับ กฟภ.ครึ่งหนึ่งหรือ 50% เหมือนกับการทำโครงการถนนบุ ญวาทย์ซึ่งเป็นหมวดการโยธาได้ หมวดเงินอุดหนุนต้องอุดหนุนทั้ งหมดคือ กว่า53 ล้านบาท ประกอบกับในเดือนเมษายนสถานะการเงินเทศบาลยั งไม่มั่นคงเพราะจึงขอให้ ชะลอโครงการออกไปก่อน 

ทางนายกเทศมนตรีนครลำปางจึงให้ การคลังเช็คสถานะการเงินอีกครั้ ง โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลั งได้มีการรายงาน สถานะการเงินและบัญชีให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 26 มีนาคม 2563 เทศบาลมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวนประมาณ 41 ล้านบาท แต่เทศบาลมีรายจ่ายประจำ ประมาณเดือนละ 27,000,000 บาท เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีข้อผูกพั นตามสัญญา ทำให้เทศบาลมีรายรับที่ สามารถนำไปดำเนินการในการอุดหนุ นการไฟฟ้าได้ประมาณ 14 ล้านบาท

ต่อมาปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้เสนอให้นายกเทศมนตรีพิ จารณาว่าสถานะการเงินการคลั งตามที่ หน.ฝ่ายบริหารงานคลังรายงาน  ยังมีโครงการก่อสร้างและอื่นๆอี กที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ จะต้องเบิกจ่ายอยู่อี กหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถนำเงินไปอุดหนุ นให้แก่ กฟภ.ในโครงการดังกล่าวที่ขอรั บการสนับสนุนมา (งวดแรก) เป็นเงินกว่า 26 ล้านบาท จึงเห็นควรให้ชะลอการสนับสนุ นงบประมาณในเดือนนี้ไปก่อนจนกว่ าเงินรายได้ของเทศบาลจะมีเพี ยงพอ และขอให้ กฟภ.ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุ นมาเต็มจำนวน หากยังต้องการให้อุดหนุน50% ขอให้นายกเทศมนตรีทำหนังสื อสอบถามไปยังจังหวัด ปปช. และ สตง.ก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ และผิดระเบียบว่าด้วยหมวดเงินอุดหนุนหรือไม่แต่นายกเทศมนตรีกลับมีคำสั่งอนุ มัติให้จ่าย ตามยอดเงินกว่า 26 ล้านบาทโดยเร่งด่วนต่อไปโดยระบุ ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อราชการถ้าจะอุดหนุนให้กั บการไฟฟ้า  จะทำให้ราชการเสียหายต่อเทศบาล

 

ซึ่งล่าสุดจากการสอบถามไปยังปลั ดเทศบาลนครลำปางยังคงยืนยันไม่ เซ็นต์อนุมัติเบิกจ่าย เพราะต้องการความชัดเจนเรื่ องระเบียบของการอุดหนุน และเมื่อเกิดความชัดเจนแล้วก็ต้ องมาดูกันว่าสถานะการเงิ นในขณะนั้นมั่นคงและสามารถจ่ ายได้โดยจะไม่ส่งผลกระทบกั บเทศบาลนครลำปางหรือไม่ด้วย เพราะตนเองอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ งบประมาณ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและดูอย่ างรอบคอบด้วยเหตุผลข้างต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้