สายไฟลงดิน ถนนพหลโยธินจะได้ไปต่อหรือหยุดแค่นี้ นายกเล็กดิ้นสุดตัว เพื่อระดมเงินให้ กฟภ.กว่า53ล้าน สั่ง จนท.ปิดงบถึงเที่ยงคืน

Last updated: 30 ก.ย. 2563  |  1679 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สายไฟลงดิน ถนนพหลโยธินจะได้ไปต่อหรือหยุดแค่นี้ นายกเล็กดิ้นสุดตัว เพื่อระดมเงินให้ กฟภ.กว่า53ล้าน สั่ง จนท.ปิดงบถึงเที่ยงคืน

หลังจากนายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขอเข้าร่วมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน เมื่อ 7 ก.พ. 62 โดยให้เหตุผลว่าเทศบาลนครลำปางพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเป็นโครงการที่จะสร้างทัศนียภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้จังหวัดลำปาง จึงขอเข้าร่วมโครงการฯ ช่วงตั้งแต่บริเวณสามแยกหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่งงการดำเนินงานเป็นเฟส โดยเฟส1 ที่ขอใช้เงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2563 คือสานถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร จำนวนเงินอุดหนุน กฟภ.จำนวน 53,884,600 บาท

แต่ด้วยที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โควิด19 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและอัตราการชำระภาษี ทำให้เทศบาลนครลำปางมีรายได้ลดลงจากที่ตั้งเป้าเอาไว้ ในเบื้องต้น กว่า 120 ล้านบาท แต่ทั้งนี้หากใช้จ่ายตามปกติก็ยังสามารถดำเนินการได้ แต่ด้วยที่จะต้องนำเงินรายได้ต่างๆมาใช้อุดหนุนโครงการสายไฟลงดินดังกล่าวจำนวนกว่า 53 ล้านบาทนั้น ทำให้นายกเทศมนตรีนครลำปางมีคำสั่งให้ชะลอการจ่ายเงินต่างๆออกไปเกือบทุกรายการ รวมถึงให้ชะลอการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินออกไปก่อน ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเป็นอย่างมาก จนกระท่ังปลัดเทศบาลนครลำปางขอให้ชะลอการอุดหนุน กฟภ.ออกไปก่อน เพราะหากไม่ดำเนินการในปีนี้ ปีต่อไปหากมีงบประมาณเพียงพอก็ยังสามารถทำได้ แต่ขณะนี้เงินไม่เพียงพอสำหรับการดังกล่าว แต่ นายกเทศมนตรีนครลำปางยังคงยืนยันให้รวมรวบเงินทุกหมวดเพื่อจ่ายให้ กฟภ.ให้ได้ ปลัดเทศบาลนครลำปางต้องทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพราะจะกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลนครลำปาง

ด้วยวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการใช้เงินงบประมาณ 2563 ปรากฎว่าการระดมรวบรวมเงินยังไม่ครบตามจำนวน 53 ล้านบาท นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มีคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ผอ.สำนักการศึกษา ผอ.กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงิน รวม12คน มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยอ้างว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลนครลำปางจะต้องทำการเบิกจ่ายเงินและปิดงานในดังกล่าว เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไปจนสิ้นสุดการปิดบัญชี (e-Laas)  เวลา 24.00 น.

แต่ล่าสุดนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้ทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฎิเสธการทำงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวที่จะต้องดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออนุญาตปฎิบัติงานในช่วงเวลา 16.30-18.00 น. และ จะแจ้งให้กองคลังปิดบัญชี(e-Laas)  ภายในเวลา 18.00 น.ของวันนี้ทั้งนี้ยังพบว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาหากจะต้องมีการโยกเงินส่วนต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละหมวดมาใช้ในการดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครลำปาง ยังได้ทำหนังสือหารือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อให้ชี้ขาดว่าเงินส่วนไหนที่สามารถนำมาใช้ได้บ้าง แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตอบกลับว่า ทางจังหวัดได้พิจารณารายงานของเทศบาลนครลำปาง และประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว ไม่ใช่การหารือเพื่อตีความในปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้แต่อย่างใด

พร้อมกำชับว่าอนึ่งเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลนครลำปางเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยจึงกำชับให้เทศบาลนครลำปางให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุตหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการหารือเรื่องดังกล่าวไปยัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ด้วย แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

และเมื่อตรวจสอบ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มาตรา 67 เทศบาลจะมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (8)เงินอุดหนุน ต้องปฎิบัติตาม มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็ฯชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

และจนถึงขณะนี้ขบวนการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นการจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ กฟภ.จำนวนกว่า 53 ล้านบาท ในวันนี้จะสามารถทำได้หรือไม่ อยุที่สองประการคือ 1.มีเงินเพียงพอที่จะนำไปอุดหนุน กฟภ.โดยไม่กระทบและเกิดความเสียหายต่อเทสบาลนครลำปางหรือไม่ และ 2.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้