ผู้ว่าฯลงนามประกาศ-ประชาชนต้องสวมหน้ากาก100%-ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19-ฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองหมื่น

Last updated: 28 เม.ย 2564  |  672 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ว่าฯลงนามประกาศ-ประชาชนต้องสวมหน้ากาก100%-ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19-ฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองหมื่น

วันนี้ ( 28 เมษายน  2564 )  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก หรือในที่สาธารณะ

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีคำสั่ง และประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการที่มีการรักษาความสมดุล ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเข้มข้นแล้ว และผ่อนปรนกิจการ กิจกรรมต่างๆให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้ ควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา (๑,๔๕๘ ,๑,๔๗๐ ,๒,๐๗๐ ,๒,๘๓๙ ,๒,๔๓๘ ,๒,๐๔๘ และ ๒,๑๗๙ ตามลำดับ) จากตัวเลขดังกล่าว จะพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นไม่สามารถประมาณการสิ้นสุดได้ และกระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วทำให้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัด ได้ยกระดับมาตรการการป้องกันโรคปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว การห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งมีบทกำหนดโทษกรณีบุคคลไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของประชาชน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปางระลอกเดือนเมษายน จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ และสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑ -๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางมีแนวโน้มลดลง (๑๑ ,๑๔ ,๖ ๖ ,๗ ,๓ และ - ตามลำดับ) ประกอบกับที่ผ่านมาได้กำหนดมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้อยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจังหวัดลำปางขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดลำปางที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองปฏิบัติตามมาตรการของทางส่วนกลาง และจังหวัดลำปางกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่ประชาชนให้ความร่วมมือเกิน ร้อยละ ๙๐

แต่เนื่องจากจังหวัดต่างๆ ได้ประกาศกำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ส่งผลให้ประเทศไทยได้ยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเป็นการเพิ่มความเข้มข้น/ยกระดับมาตรการในพื้นที่จังหวัดลำปางอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) (๗) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ประกอบกับ ข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีประกาศ ดังนี้

๑. ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก หรือในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่

๒. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร/บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัดผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนินช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้