นายก ทต.เวียงตาล นำมวลชนไล่นายอำเภอห้างฉัตรอ้างเลือกปฎิบัติขัดขว้างการพัฒนา-นายอำเภอระบุอย่าเอามวลชนมากดดันเพื่อให้รัฐละเว้นการปฎิบัติตามกฎหมาย-ข้องใจแค่ขออนุญาตก็ไร้ปัญหาทำไมไม่ทำให้ถูกต้อง

Last updated: 5 ต.ค. 2564  |  8112 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายก ทต.เวียงตาล นำมวลชนไล่นายอำเภอห้างฉัตรอ้างเลือกปฎิบัติขัดขว้างการพัฒนา-นายอำเภอระบุอย่าเอามวลชนมากดดันเพื่อให้รัฐละเว้นการปฎิบัติตามกฎหมาย-ข้องใจแค่ขออนุญาตก็ไร้ปัญหาทำไมไม่ทำให้ถูกต้อง

วันนี้ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล พร้อมด้วยผู้บริหาร และกลุ่มมวลชน ประชาชนในพื้นที่ร่วม 100 คน พร้อมป้ายข้อความตัดพ้อว่านายอำเภอห้างฉัตรว่า เลือกปฎิบัติ และขอให้ย้ายนายอำเภอออกไป เพราะไม่อนุมัติการสร้างถนน 3 โครงการ ในหมู่บ้านพื้นที่ ทต.เวียงตาล รวมเป็นเงินกว่า 1.4 ลบ.ทั้งๆที่ ทต.ได้มีการของบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว และตั้งข้อสังเกตุว่าการสร้างถนนในพื้นที่อื่นทำไมถึงอนุมัติให้ก่อสร้างได้ มีเพียง ทต.เวียงตาลเท่านั้นที่ไม่อนุมัติ ถือเป็นการเลือกปฎิบัติ บางพื้นที่คลองก็เป็นพื้นที่ป่าแต่ทำไมนายอำเภอถึงอนุมัติให้ถมได้ แต่ถนนที่ขรุขระที่ชาวบ้านต้องการให้ทำเป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อให้การเดินทางที่สะดวกสบายกลับไม่อนุมัติ ดังนั้นจึงต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาย้ายนายอำเภอออกนอกพื้นที่ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ออกมารับหนังสือ และมอบให้ นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จว.ลำปาง รับเรื่องเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ได้มีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่11 บ้านยางอ้อยใต้ / คณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องแจ้งเข้าดำเนินโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนบ้านนายอดุลย์  โดยระบุว่า ทางเทศบาลตำบลเวียงตาล ได้จัดจ้าง หจก.อาร์พีเอสแอลฟัสท์ ได้ทำโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต บริเวณถนนบ้านนายอดุลย์ ม.11 บ้านยางอ้อยใต้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 335 เมตร เป็นเงิน 497.000 บาท ในการนี้ทาง หจก.อาร์พีเอสแอลฟัสท์  ได้ส่งผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัสท์คอนกรีตให้ทางเทศบาลตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 ทางเทศบาลฯจึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวหมู่บ้านพร้อมปิดประกาศ ณบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทราบ

ขณะที่ในวันเดียวกันอำเภอห้างฉัตร โดยนายอำเภอห้างฉัตร  ได้มีหนังสือถึงเทศบาลตำบลเวียงตา เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงตาล ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหินคลุกหน้าตลาดนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร เชื่อมต่อถนนสาย 2020 หมู่ที่4  บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล กว้าง5 เมตร ยาว185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร จำนวน1 สาย งบประมาณ 496.000 บาท พิกัดที่ตั้ง47 Q N : 2025594 E:534230

2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยบ้านนายอดุลย์ หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้ ตำบลเวียงตาล กว้าง4 เมตร ยาว335 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย งบประมาณ 498,000 บาท พิกัดที่ตั้ง 47Q N : 6024558 E: 535131

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางจากสายบริเวณถนนผ่าน หน้าบ้านนายโต้ง หมู่ที่6 ถึงถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตำบลเวียงตาล กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร จำนวน1 สาย งบประมาณ 497 พิกัดที่ตั้ง 47 Q N : 2025273 E: 529401

ในการนี้ อำเภอได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ตรวจสอบพื้นที่แนวเขตสำหรับการดำเนินการโครงการ ฯ ทั้ง 3 โครงการปรากฎดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหินคลุกหน้าตลาดนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร เชื่อมต่อถนนสาย 2020 หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เนื้อที่ 0 - 2 - 31 ไร่

2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายอดุลย์ หมู่ที่ 11 บ้านยางอ้อยใต้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ 0 - 3 - 35 ไร่

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางจากสายบริเวณถนนผ่านหน้าบ้านนายโต้ง หมู่ที่6 ถึงถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติปัาไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ 0 - 2 - 30 ไร่

โดยโครงการลำดับที่1 ให้ประสานสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ในการขออนุญาตดำเนินการ และลำดับที่ 2 และ 3  ให้ยื่นคำขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามพระราช บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่สำนักจัดกาทรัพยากรป่าไม้ 3 (ลำปาง) ทั้งนี้ ขอกำชับให้เทศบาลตำบลเวียงตาลดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ขออนุญตตามแนวทางที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางแจ้งต่อไป

จากรณีดังกล่าวทำให้ทางนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลและชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนน ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากทางเทศบาลตำบลเวียงตาลยังไม่ดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักจัดกาทรัพยากรป่าไม้ 3 (ลำปาง) ให้ถูกต้อง และเข้าใจว่านายอำเภอห้างฉัตรขัดขวางการพัฒนาและเลือกปฎิบัติจนกระท่ังมีการประท้วงนำต้นไม้มาวางประชดวางบนถนนเพื่อแสดงความไม่พอใจ และ ตามมาด้วยการรวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อขอให้ย้ายนายอำเภอในวันนี้


ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร ถึงกรณีดังกล่าว ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอห้างฉัตร ทางนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลได้มาขอคำชี้แจงในเรื่องดังกล่าว โดยตนเองและตัวแทน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้ทำความเข้าใจต่อนายกฯและทีมงานผู้บริหารเกือบทั้งหมดไปแล้วเกี่ยวกับข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ว่าเป็นอย่างไร ในประเด็นที่1 เกี่ยวกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 64 และเงินอุดหนุนปี 65 และเงินเหลือจ่ายเฉพาะกิจ ที่ท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอห้างฉัตรได้ทำไปถึงจังหวัด เมื่อทางจังหวัดส่งกลับมาตนเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นำทุกโครงการไปลงในระบบ DSI เพื่อตรวจสอบพิกัดว่าแต่ละโครงการอยู่พื้นที่ไหน เบื้องต้นก็พบว่า เทศบาลำตบลเวียงตาล ได้งบประมาณมากที่สุด ของ อปท.ทั้ง 8 ท้องถิ่น ของอำเภอห้างฉัตร และงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่า จึงได้ให้ จนท.ตรวจสอบว่าโครงการต่างๆได้มีการยื่นอนุญาตตามมติ ครม.วันที่ 23 มิ.ย.63 หรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ขออนุญาต ขระที่ของ เทศบาลอื่นๆซึ่งมีเพียง 1-2 โครงการ ได้รับอนุญาตทั้งหมดแล้ว ตนจึงได้ปรึกษากับทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางว่าจะต้องทำอย่างไร ซึ่งก็มีหนังสือตอบกลับมาว่าให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตนจึงสำเนาหนังสือที่ได้รับจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง  แจ้ง เทศบาลนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทางอำเภอไม่ได้ขัดข้องหรือขัดขวาง เพราะนายกฯและปลัด ทต. ก็เป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ตนเองก็ไม่อยากให้กระทำผิด เพราะในการประชุมทุกครั้งตนเองจะย้ำให้ทุกภาคส่วน ให้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  และ การยื่นอนุญาตตามมติ ครม.วันที่ 23 มิ.ย.63  ถือเป็นการอำนวยความสะดวกและยังอนุญาตให้ขออนุญาตย้อนหลังได้ และ หาก เทศบาลฯได้ยื่นขออนุญาต โครงการเหล่านี้ก็ไม่มีปัญหา เพราะทุกโครงการสามารถทำเป็นโครงการปรับปรุงได้ แต่เทศบาลไม่ยอมดำเนินการ ประเด็นคือ ขระนี้เทศบาลใช้มวลชนมากดดัน โดยให้ข่าวที่ไม่ครบถ้วน ทั้งๆที่ทางอำเภอและส่วนราชการได้ชี้แจงทำความเข้าใจ กับส่วนราชการไปแล้ว และส่วนใหญ่เข้าใจหมด ว่าต้องมีขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และประชาชน แต่กลับใช้มวลมากดดันให้รัฐ ละเว้นการปฎิบัติตามกฎหมาย  ซึ่งต้องเรียนว่าตนเองเป็นนายอำเภอและปฎิบัติตามกฎหมายกับถูกกดดันโดยใช้อิทธิพลและมวลชน จึงอยากนำเรียนหน่วยงานส่วนกลางทั้ง ปปช. สตง. ให้เข้ามาตรวจสอบโครงการต่างๆในปี 62-63 หรือ64 มีกรรมวิธีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้บ้างหรือไม่ เพราะตนเองก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง4เดือนเท่านัั้น

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้