ผู้ตรวจกระทรวง พม. ลงพื้นที่ลำปาง-เยี่ยมกลุ่มคนพิการ-คนเปราะบาง-ผู้สูงอายุ-เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับตำบล ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

Last updated: 11 มิ.ย. 2565  |  350 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ตรวจกระทรวง พม. ลงพื้นที่ลำปาง-เยี่ยมกลุ่มคนพิการ-คนเปราะบาง-ผู้สูงอายุ-เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับตำบล ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


นายกันตพงศ์รังษีสว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายธนูธิแก้วผอ.สสว.9 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิงผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง

โดยมีภาระกิจต่างๆดังนี้ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งการจัดอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ารับการอบรมเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งมิติด้านสังคมและด้านสุขภาพ รวมทั้งมีนโยบายขยายเครือข่ายและเพิ่มจานวน อพม. โดยกำหนดเป้าหมายให้ อพม. 1 คน สามารถดูแลช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 40 ครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบัน จังหวัดลำปางมี อพม. ทั้งหมด 1,461 คน

สิ่งที่ อพม. จะได้รับในการอบรมครั้งนี้คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อพม. การเฝ้าระวังปัญหาทาง สังคมในพื้นที่ การประสานส่งต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจา หมู่บ้าน (อสม.) จานวน 60 คน จากพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ตำบลบ้านดง ตำบลนาสัก ตำบลสบป้าด และตำบลจางเหนือ   

ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อเตรียมปรับปรุงปรับสภาพที่อยู่อาศัยจำนวน 2 รายพร้อมมองถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคในครั้งนี้ โดย นาย พนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ,นางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขต 1 อำเภอแม่เมาะ,หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ร่วมลงพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ซ้อน ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน เพื่อให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และเพื่อเสริมแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย

จากนั้นได้ีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”  ให้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการพื้นที่อปท.จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีคุณภาพชีวิตมีความเท่าเทียมเสมอภาคประจำปี 2565ทั้งนี้เพื่อให้งานในระดับตำบลขับเคลื่อนภารกิจงานด้านคนพิการ ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนกระบวนการกลุ่ม “การเสนอโครงการเข้าในระบบกองทุนฯ” ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 50 คน ในพื้นที่ 10 แห่งจังหวัดลำปาง


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้