ก้าวแรกธรรมยาตราระดมทุนสมทบโรงเรียนขนาดเล็ก หลังนโยบายยุบรวมโรงเรียนส่งผลกระทบกับวิถีชุมชน

Last updated: 14 ต.ค. 2563  |  1055 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ก้าวแรกธรรมยาตราระดมทุนสมทบโรงเรียนขนาดเล็ก หลังนโยบายยุบรวมโรงเรียนส่งผลกระทบกับวิถีชุมชน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลเดียวกัน น้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้มาเรียนรวมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึงลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการของรัฐลงซึ่งมติดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประทศ ซึ่งเป็นองค์หลักในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้มีจิตสำนึกและความตระหนักรักถิ่นฐานบ้านเกิด สืบทอดอัตลักษณ์ ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างให้บุคลากรในท้องถิ่น มีความเข็มแข็ง เป็นเสาหลักค้ำยันให้ท้องถิ่นเข้มแข็งมั่นคง  มีพลังสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน ยุติหรือถูกปิดตัวลง ตลอดจนถึงส่งผลให้ผู้ปกครองในชนบท ซึ่งปกติเป็นผู้มีรายได้น้อย มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นโดยมติดังกล่าว ผ่อนปรนให้กับหมู่บ้านชุมชนรอบโรงเรียน ที่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่รัฐบาลจ่ายให้กับโรงเรียนตามจำนวนนักเรียน และสามารถร่วมจัดการการเรียนการสอนสร้างคุณภาพทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนได้โดยไม่ต้องยุบรวม

และโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในโรงเรียน ที่จะยุบรวมแต่เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าหากหมู่บ้านไร้โรงเรียนความเป็น บ้าน วัด โรงเรียน ก็จะหมดไป และบุตรหลานที่เคยเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ก็จะได้รับความเดือดร้อน ทำให้ได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างบุคลากรของโรงเรียน ชาวบ้าน พระสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อช่วยกันคำ้จุนโรงเรียนแห่งนี้ให้อยู่คู่กับหมู่บ้านต่อไปดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และมีงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองปาน จึงได้มีการจัดกิจกรรมก้าวแรกธรรมยาตรา เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ขึ้น     ในครั้งนี้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงเพื่อสื่อสารถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ ให้ทบทวนมติการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยให้มีการศึกษาวิจัยผลดีผลเสีย ของมติดังกล่าวอย่างรอบด้าน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย อย่างจริงจังและจริงใจ  สำหรับกิจกรรมก้าวแรกธรรมยาตรา ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ทั้งชาวบ้านทุ่งโป่ง,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง-โรงเรียนบ้านทุ่ง-โรงเรียนเรียนบ้านทุ่งสะแกง,เครือข่ายชมรมคนพิการอำเภอเมืองปาน,อสม.อำเภอเมืองปาน,ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองปาน,คณะสงฆ์อำเภอเมืองปาน,เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ(คพชน.),เครือข่ายองค์กรต่างๆในอำเภอเมืองปานและจังหวัดลำปาง เกือบ400คน โดยมีการ จัดเสวนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในหัวข้อ “โรงเรียนขนาดเล็กรากฐานจิตวิญาณ ของชุมชน ทางเลือกและทางรอด ” โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย พระครูพิพิธสุตาทร (ดร.พม.บุญช่วย สิรินธโร )ประธานมูลนิธิโพธิยาลัยและประธานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ พระมหาสมชาติ ชาตปญฺโญ เลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเมืองปาน ร.ต.ชัย วงศ์ตระกูลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามขาอำเภอแม่ทะ  ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์กสรศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายสุเทพ กล้าหาญ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสะแกง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง นางฟองคำ ลาภมาก ผู้ใหญ่บ้านทุ่งโป่ง  นางอำไพ อินทนนท์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.ธนดล มาลาศรี ตัวแทนนักเรียนชาย ด.ญ.ธนัชชา ยอดมานะ ตัวแทนนักเรียนหญิง และ มีการทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเมืองปาน โดยมียอดเงินร่วมสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนในครั้งนี้รวม 54,958 บาท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้